Om gjeterhund i Troms

Styret har behandlet et forslag til nye regler for Tromscupene som herved legges ut til høring. Vi tar sikte på å behanlde de som innkommet sak på årsmøtet, og sende saken videre til styret i Troms sau og geit for vedtak.

 

Frist for innspill på høringen settes til 29.12 og innspillene sendes til jorgen@bjorkligarden.com

 

Høring:

Reglement for Troms-cupen i bruk av gjeterhund

1)      Troms-cupene arrangeres i klasse 1 og i klasse 3, og prøver i Troms er tellende i cupen hvis de er meldt inn på terminlista innen 1. august. Unntak er de to første helgene i september som er prøvefrie.

2)      Plasspoeng tildeles prøve på følgende måte:

  1. 1. plass = 10 poeng,
  2. 2. plass = 7 poeng,
  3. 3 plass = 5 poeng
  4. 4 plass = 4 poeng
  5. 5 plass = 3 poeng
  6. 6 plass = 2 poeng
  7. 7 plass = 1 poeng
  8. Ved brudd blir det ikke tildelt plasspoeng (unntak finale fm klasse 3, her tildeles plasspoeng etter rangering i finalen).

3)      De fire beste prøvene per ekvipasje (hund pluss fører) er tellende i sammendraget. Ekvipasjen med høyeste sammenlagte poengsum er vinner av Troms-cupen. I de tilfeller flere ekvipasjer oppnår samme poengsum, skiller resultatet i fylkesmesterskapet.

4)      Vinnerne av Troms-cupen klasse 1 og Troms-cupen klasse 3 skal premieres. Premien bestilles og betales av Troms gjeterhundlag.

 

Vedtatt av styret i Troms sau og geit **.**.2020

På årsmøtet 2018 ble det fremmet et forslag til vedtektsendring, hvor det ble vedtatt at saken skulle behandles og evt vedtas på årsmøtet 2020.

 

Det går på punktet om at årsmøtet må arrangeres innen utgangen av januar. Forslaget går på å fjerne det punktet.  Dermed vil det være mulig  kjøre felles årsmøte med Troms sau og geit fra og med 2021.

Årsmøtet arrangeres på Storsteinnes 18. januar 2020.

Vanlige årsmøtesaker, samt innkomne saker. Frist for å melde inn saker til årsmøtet settes til 29.12.2019. Sakene meldes skriftlig inn til styret for eksempel på jorgen@bjorkligarden.com.

Et av styrets medlemmer har fått spørsmål om vedkommende hadde vært med å bestemme at Tromscupen skulle være åpen for flere tellende prøver. Hvem har bestemt det og når ble det bestemt?

Dermed var det klart for at lederen kunne kose seg noen timer med å lese i gamle protokoller. Jeg finner ikke noe dokument som heter retningslinjer for Tromscupen, men finner noen antydninger om hvordan det skal være, og så lenge vedtakene ikke er erstattet av nye vedtak om samme saken så gjelder de.

Unntaket jeg kommer på i farta er vedtak om at de to første helgene i september er prøvefrie. Det betyr at vi kan godt kose oss med å arrangere og gå gjeterhundprøver i de to helgene, men de er ikke tellende i noen verdens ting. EI heller Tromscupen.

Så tilbake i tid. VI skal helt tilbake til ei tid da Troms gjeterhundlag ikke eksisterte, men vi hadde en nemnd. Og de innkalte til jevnlige kontaktmøter som liknet litt på årsmøter, uten en del faste årsmøtesaker. Nok om det. På styremøte 12. mars i det herrens år 2004 i sak 5/2004 står følgende:

"Regelverk for fylkesstatuetten/-cupen: Etter at det er kommet mange reaksjoner på det gjeldende poengsystemet vil vi be styret om å endre regelverket slik vedlagte forslag viser. De foreslåtte endringene vil føre til at alle terminfesta prøver teller likt og at det ved poenglikhet etter at alle prøvene er ferdige blir resultat i FM som avgjør rangeringa på den endelige resultatlista. VI vil at styret i TSG godkjenner vårt forslag til nye regler for fylkesstatuetten."

Vi har ikke tilgang til TSG sine protokoller, så det er vanskelig  si per nå om de godkjente forslaget eller ikke.

Så står det fint lite om Tromscupen i protokollene og vi må over til en ny tidsregning, før og etter dannelsen av Troms gjeterhundlag i 2007. I styremøte 21. novenber 2007 i sak 37/07 er vedtaket kort og konsist: "Regelverk for Tromscupen. Saken tas opp på neste styremøte". Den ble ikke behandlet i neste styremøte, eller senere for den saks skyld.

Så vi spoler raskt frem til året 2019, hvor styret var samlet 7. mars og krampholdt i hver sin telefon, og leder husker han plagdes med telefondekningen. I alle fall så lyder protokollen for sak 6-19:

"Terminliste
Vi venter tilbakemelding fra Kvæfjord om FM og venter på Bardu. 
10.-11. aug Kattfjorden kl 3 dp. Ikke tellende.
24.-25. aug Nordreisa kl 1 og 3 dp. Troms cupen.
30.8, 31.8 og 1.9 Rotsund kl 1 ogg 3 Troms cup og NMuttak.
14.9-15.9 Balsfjord dp kl 1,2 og 3. Ikke tellende.
21.9-22.9 NNS Nordland/Lofoten NM-uttak.
28.9-29.9 NNS Troms/Bardu? NMuttak og Troms cup.
5.10-6.10 FM Kvæfjord? Balsfjord reserve. Kl 1 og 3. NM-uttak og Tromscup.
Evt senere prøver tellende i Tromscupen.
FM-finale med beste 1/3 begrenset til max 5 stk i finalen. Innledende prøve med deling. Finalen med deling og singling."

 At Tromscupen er gjeldende i alle terminfestede prøver i Troms baseres på vedtak av både gammel og ny dato.

Men leder ser absolutt at det kan være på sin plass og ta opp tråden fra styremøtesak 37/07, og starte ei revidering av regelverk for Tromscupen. Styret får ta tak i denne, og høre saken ute i miljøet.

Fortsatt god gjeterhundhøst.
Jørgen Bjørkli

Det blir distriktsprøve klasse 1 og 3 19. og 20. oktober i Straumsbukta hos Ane Eilertsen og Øyvind Trondsen.

Påmelding til Øyvind.

Prøvene vil inngå som en del av Tromscupen.